Suomeksi

Följ med våren

Fyll i dina observationer på blanketten för att delta i Luonto-Liittos kampanj Följ med våren. Alla som är intresserade av naturen kan delta i kampanjen. Observationerna samlas i Naturhistoriska centralmuseets databas.

Observationer - Så här fyller du i blanketten ohje

Fyll i den första observationen då du ser arten för första gången. Det spelar ingen roll om det är under ett fenologiveckoslut eller inte.

Fyll i din uppskattning av hur talrik arten är under ett särskilt fenologiveckoslut. Välj S, F eller T. Datumen för fenologiveckosluten syns på blanketten då de närmar sig.

Så här beskriver du hur talrik arten är:
S = Saknas, inga observationer under veckoslutet
F = Fåtalig, 1-5 observationer under veckoslutet
T = Talrik, över 5 observationer under veckoslutet

2021 TEMA: Ruderatmarker (visadölj)
  Första observationen ohje Hur talrik är arten under fenologiveckosluten ohje
OBS! Fyll i enbart då du observerat arten under ett fenologiveckoslut
  27.-28.2 13.-14.3 27.-28.3 10.-11.4 24.-25.4 8.-9.5 22.-23.5 5.-6.6
pestskråp blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
























vide blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
























stenskvätta OK
(artbeskrivning)

I dag
























rödlus OK
(artbeskrivning)

I dag
























skogsödla OK
(artbeskrivning)

I dag
























Däggdjur (visadölj)
  Första observationen ohje Hur talrik är arten under fenologiveckosluten ohje
OBS! Fyll i enbart då du observerat arten under ett fenologiveckoslut
  27.-28.2 13.-14.3 27.-28.3 10.-11.4 24.-25.4 8.-9.5 22.-23.5 5.-6.6
fladdermus OK
(artbeskrivning)

I dag
























igelkott OK
(artbeskrivning)

I dag
























Fåglar (visadölj)
  Första observationen ohje Hur talrik är arten under fenologiveckosluten ohje
OBS! Fyll i enbart då du observerat arten under ett fenologiveckoslut
  27.-28.2 13.-14.3 27.-28.3 10.-11.4 24.-25.4 8.-9.5 22.-23.5 5.-6.6
lövsångare OK
(artbeskrivning)

I dag
























ladusvala OK
(artbeskrivning)

I dag
























svartvit flugsnappare OK
(artbeskrivning)

I dag
























sånglärka OK
(artbeskrivning)

I dag
























stare OK
(artbeskrivning)

I dag
























trana OK
(artbeskrivning)

I dag
























gök OK
(artbeskrivning)

I dag
























sångsvan OK
(artbeskrivning)

I dag
























skrattmås OK
(artbeskrivning)

I dag
























bofink OK
(artbeskrivning)

I dag
























rödvingetrast OK
(artbeskrivning)

I dag
























drillsnäppa OK
(artbeskrivning)

I dag
























sädesärla OK
(artbeskrivning)

I dag
























tofsvipa OK
(artbeskrivning)

I dag
























tornfalk OK
(artbeskrivning)

I dag
























tornseglare OK
(artbeskrivning)

I dag
























Insekter (visadölj)
  Första observationen ohje Hur talrik är arten under fenologiveckosluten ohje
OBS! Fyll i enbart då du observerat arten under ett fenologiveckoslut
  27.-28.2 13.-14.3 27.-28.3 10.-11.4 24.-25.4 8.-9.5 22.-23.5 5.-6.6
stackmyra OK
(artbeskrivning)

I dag
























humla OK
(artbeskrivning)

I dag
























nässelfjäril OK
(artbeskrivning)

I dag
























nyckelpiga OK
(artbeskrivning)

I dag
























citronfjäril OK
(artbeskrivning)

I dag
























mygga OK
(artbeskrivning)

I dag
























Kräldjur och groddjur (visadölj)
  Första observationen ohje Hur talrik är arten under fenologiveckosluten ohje
OBS! Fyll i enbart då du observerat arten under ett fenologiveckoslut
  27.-28.2 13.-14.3 27.-28.3 10.-11.4 24.-25.4 8.-9.5 22.-23.5 5.-6.6
grodrom OK
(artbeskrivning)

I dag
























huggorm OK
(artbeskrivning)

I dag
























kopparorm OK
(artbeskrivning)

I dag
























snok OK
(artbeskrivning)

I dag
























Växter (visadölj)
  Första observationen ohje Hur talrik är arten under fenologiveckosluten ohje
OBS! Fyll i enbart då du observerat arten under ett fenologiveckoslut
  27.-28.2 13.-14.3 27.-28.3 10.-11.4 24.-25.4 8.-9.5 22.-23.5 5.-6.6
björklöven 1 cm OK
(artbeskrivning)

I dag
























björklöven 2 cm OK
(artbeskrivning)

I dag
























häggen blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
























liljekonvaljen blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
























bullerblomster blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
























harsyran blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
























tussilagon blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
























blåbäret blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
























ekorrbäret blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
























åkerfräken (sporax) OK
(artbeskrivning)

I dag
























kabblekan blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
























blåsippan blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
























vitsippan blommar OK
(artbeskrivning)

I dag
























Tilläggsuppgifter ohje
Observationsplats
ohje Obligatorisk
ohje

Radera den valda punkten

Välj en plats på kartan (expanderakrympa) ohje

Klicka på kartan för att ange observationsplatsen

Kontaktuppgifter ohje


ohje

Obligatorisk
Obligatorisk
Obligatorisk

ohje
Skräppostfilter Svara på den här frågan så att vi kan försäkra oss om att det här inte är ett skräppostmeddelande. Svara genom att klicka på rätt bild.

Vilket av de här djuren är en svan?

Källbilder